FIXTCAPITAL OÜ, rg-kood 16661117, aadress Tallinna mnt 70, Uuemõisa, 90401 Haapsalu, Eesti (edaspidi Osapool 1) ja isik, kes teostas ostu https://fixtview.com/ asuvas veebipoes (edaspidi Osapool 2) on kokku leppindu järgnevas.

Üldsätted

Lepingu allkirjastamisega kinnitavad Osapooled, et nende huvides on ühine ja koordineeritud koostöö IT-tehnoloogiate, tarkvara loomine, testimine ja arendamine, samuti loodud tarkvara edasine kasutamine kasumi saamise eesmärgil.

Osapooled kohustuvad ühiselt tegutsema lepingu eesmärgi saavutamiseks käesolevas lepingus sätestatud viisil.

Osapooled rajavad oma suhted võrdsuse, ausa ja kohusetundliku koostöö ning teineteise huvide kaitsmise põhimõtetele.

Lepingueesmärgi kiirema ja tõhusama saavutamise tagamiseks kohustuvad Osapooled vahetama nende käsutuses olevat teavet ühiste huvide kohta, samuti korraldama vajadusel ühiseid konsultatsioone.

Osapool 1 korraldab tehnilise toe (serverid, arvutid), tarkvara loomise, arendamise ja hooldamise, selleks vajaliku personali (sh programmeerijad ja testijad). Samuti korraldab ja finantseerib Osapool 1 tarkvara käigushoidmise (sh serverid) ja kõik muu vajaliku tarkvara uuendamiseks ja kaitseks volitamata kasutamise eest.

Osapool 2 rahastab tarkvara testimist ja kasutamist.

Lepingu täitmiseks paigutab Osapool 1 loodud tarkvara Osapool 1 kauplemiskonto(de)le, mille informatsiooni edastab Osapool 1 kolme päeva jooksul alates lepingu jõustumisest Osapoolele 2.

Poolte koostöö tulemusena saadud tulu (kasum) jaotatakse vahekorras 36% (Osapool 1) ja 64% (Osapool 2).

Kauplemisnädala tulemuse võtab Osapool 1 kokku kauplemisnädala lõppedes ja teavitab sellest e-kirja teel Osapoolt 2 hiljemalt sama nädala laupäeval. Osapool 2 on kohustatud hiljemalt pühapäeva õhtul kella 21:00ks (Eesti aja järgi) teatama, kas soovib talle kuuluva kasumi välja võtta. Kui ta ei teata, siis kasumit välja ei võeta ning see jätkab kauplemist ka järgneval nädalal. Kui Osapool 2 otsustab kasumi välja võtta, tuleb see kanda tema arvelduskontole, kust raha laekus, hiljemalt 2 (kahe) tööpäeva jooksul.

Osapool 1 tagab Osapoolele 2 juurdepääsu kauplemiskonto veebipõhisele vaatele 24/7.

Osapool 1 annab Osapoolele 2 iganädalase detailse aruande tarkvara tulemuste kohta.

Osapoolel 2 on igal ajal õigus teatada, et soovib oma rahalise panuse kauplemisest välja võtta. Sel juhul lõpetatakse kauplemine tema rahaga hiljemalt teate saamisele järgnevaks laupäevaks ning väljamakse tehakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul kauplemise lõpetamisele järgneval nädalal. Kui Osapool 2 võtab välja 100% oma rahast, loetakse leping lõppenuks hetkest, kui Osapool 1 on raha Osapoolele 2 välja maksnud.

Kumbki Osapool maksab saadud tulult makse iseseisvalt vastavalt kehtivale õigusele. Kumbki Osapool ei vastuta teise Osapoole maksude tasumata jätmise eest.

Osapool 2 kohustub pärast käesoleva lepingu allkirjastamist 5 päeva jooksul kandma Osapoole 1 arvele lepingu sõlmimise tasu 100 EUR ja _ eurot, mis rakendatakse tarkvara abil kauplema. Jooksvalt võib/saab Osapool 2 lisada rahalisi vahendeid juurde, märkides selgitusse lepingu numbri. Juurde makstud osa rakendatakse kauplemisse järgneva nädala esmaspäevast.

Lepingu kehtivus

Käesolev leping jõustub selle Osapoolte poolt allakirjutamise hetkest, kui punkti 1.14 tingimused on täidetud, ning kehtib tähtajatult.

Lepingu muutmise ja lõpetamise kord

Käesoleva lepingu muutmine, täiendamine ja lõpetamine on lubatud Osapoolte vastastikusel kokkuleppel ning seaduses või käesolevas lepingus sätestatud juhtudel.

Samuti saab käesoleva lepingu ühepoolselt üles öelda, saates kirjaliku teate vähemalt 14 päeva ette.

Lepingu rikkumise korral on teisel Osapoolel õigus leping ühepoolselt koheselt lõpetada, teatades sellest viivitamatult rikkunud Osapoolele.Käesoleva lepingu muudatused ja täiendused vormistatakse eraldi kirjalikult lepingu lisana, kui sellised muudatused või täiendused tehakse Osapoolte vastastikusel kokkuleppel. Lepingu lisa peab olema lepinguga samas vormis.

Kõik erandjuhud ja ootamatud olukorrad tarkvara arendamisel, testimisel ja kasutamisel, mis võivad mõjutada Osapoole 2 panustatud rahaliste vahendite seisu, lepitakse jooksvalt omavahel kokku ning kokkulepe fikseeritakse vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-kirja vahetuse teel).

Vaidluste lahendamine

Kõik lahkarvamused ja vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

Kui Osapooltel ei õnnestu kokkulepet saavutada või kui üks Osapoolest hoidub läbirääkimistest, lahendatakse vaidlus Eesti seaduste alusel Harju Maakohtus.

Poolte vastutus

Osapooled vastutavad vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele.

Force Majeure

Osapooled vabanevad vastutusest käesoleva lepingu tingimuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest hädaolukordade või vääramatu jõu korral, mille toimumine ei sõltu lepingu sõlmimise tahtest Osapoolte vahel, ning mõjutab otseselt lepingu nõuetekohase täitmise võimalust.

Vääramatu jõu asjaolud on looduskatastroof, sõda, relvastatud konflikt, epideemia, pandeemia ja teised sündmused, mis asuvad väljaspool Osapoolte kontrolli, aga ka riiklike instantside ja kohalike omavalitsuste poolt välja antud otsused ja õigusaktid ning muud sarnased asjaolud, mis välistavad Osapoolte kohustuste täitmise.

Osapool, keda vääramatu jõud mõjutab, annab sellest viivitamatult teada teisele Osapoolele taasesitatavas vormis ning teavitab ka nimetatud asjaolude lõppemisest.Vääramatu jõu korral on käesoleva lepingu kohustused peatunud täielikult või osaliselt vääramatu jõu perioodil.

Kui vääramatu jõud kestab kauem kui 90 (üheksakümmend) kalendripäeva, on kummalgi Osapoolel õigus käesolev leping üles öelda, andes sellest teisele Osapoolele taasesitatavas vormis teada vähemalt 10 (kümme) kalendripäeva ette.

Konfidentsiaalsus

Käesoleva lepingu tingimused, mis iganes informatsioon Osapoolte finantspositsiooni kohta ning käesoleva lepingu rakendamise asjaolud on rangelt konfidentsiaalsed ning ei tohi saada avalikustatud ühelgi tingimusel Osapoolte poolt otseselt või ühelegi teisele eraisikule või juriidilisele isikule, kaasa arvatud avalikele võimudele, välja arvatud kui seadus seda nõuab.

Osapooled ei kasuta ega kopeeri konfidentsiaalset informatsiooni, välja arvatud käesoleva lepingu tingimuste täitmise eesmärgil. Konfidentsiaalset infot võib avaldada ainult konsultantidele, lepinguosalistele ja teistele osapooltele, kes vajavad seda infot objektiivsetel asjaoludel, ning on võtnud kohustuse hoida saadud infot saladuses.

Muud sätted

Kui lepingu mõni säte tunnistatakse kehtetuks, ei muuda see teisi sätteid ega lepingut tervikuna kehtetuks. Sellisel juhul kohustuvad pooled muutma kehtetuid sätteid, asendades need muude kehtivate sätetega, mis peavad olema kooskõlas käesoleva lepingu eesmärkide ja sisuga ning mida tõlgendatakse ja rakendatakse nii, et see saavutaks võimalikult lähedased lepinguosaliste kavatsustele lepingu sõlmimise.

Oma kontaktandmete muutumisel teatab Osapool sellest viivitamatult teisele Osapoolele kirjalikult.

Kui üks Osapool ei ole teisele Osapoolele andmete muutumisest teatanud ja teade saadeti märgitud aadressile, siis loetakse Osapoolt täielikult teavitatuks.

Kõigis käesoleva lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad Osapooled kehtivatest Eesti seadustest.